CICCAT 2018 Conference Organizers

Shigeo AKASHI_1.jpg

Prof. Shigeo AKASHI

Tokyo University of Science, Japan
akashi@is.noda.tus.ac.jp


Prof. Tso-Bing JUANG

National Pingtung University, Taiwan
tsobing@gmail.com

Tso-Bing Juang_1.jpg

Lian Xiaofeng_1.jpg

Prof. Xiaofeng LIAN

Beijing Technology and Business University, China
lianxf@th.btbu.edu.cn


Prof. He YAN

Chongqing University of Technology, China
yanhe@cqut.edu.cn

He YAN_1.jpg

Xiao CHEN_1.jpg

Prof. Xiao CHEN

Nanjing University of Information Science and Technology, China
chenxiao@nuist.edu.cn


Zongbo HAO_1.jpg

Prof. Zongbo HAO

University of Electronic Science and Technology of China, China
zbhao@uestc.edu.cn