CICCAT 2018 Conference Organizers

Tso-Bing Juang_1.jpg

Prof. Tso-Bing JUANG

National Pingtung University, Taiwan
tsobing@gmail.com


Prof. Xiaofeng LIAN

Beijing Technology and Business University, China
lianxf@th.btbu.edu.cn

Lian Xiaofeng_1.jpg

He YAN_1.jpg

Prof. He YAN

Chongqing University of Technology, China
yanhe@cqut.edu.cn


Prof. Xiao CHEN

Nanjing University of Information Science and Technology, China
chenxiao@nuist.edu.cn

Xiao CHEN_1.jpg