CICCAT 2017 Conference Organizers

Prof. Bo DU

School of Computer,  Wuhan University, China
remoteking@whu.edu.cn


Pingyi FAN.jpg

Prof. Pingyi FAN

Department of Electronic Engineering, Tsinghua University, China
fpy@mail.tsinghua.edu.cn


Prof. Lin GAO

School of Electronic and Information Engineering, Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School, China
gaolin@hitsz.edu.cn, gaolin021@hotmail.com


Yo-Sung HO.jpg

Prof. Yo-Sung HO

School of Electrical Engineering and Computer Science, Gwangju Institute of Science and Technology, Korea
hoyo@gist.ac.kr


Prof. Chuanhe HUANG

School of Computer, Wuhan University, China
huangch@whu.edu.cn

Chuanhe HUANG.jpg

Mengxing HUANG.jpg

Prof. Mengxing HUANG

College of Information Science & Technology, Hainan University, China
huangmx09@163.com


Prof. Rongrong JI

School of Information Science and Engineering, Xiamen University, China
rrji@xmu.edu.cn

Rongrong JI_1.png

Prof. Peng JIANG 

College of Automation, Hangzhou Dianzi University, China
pjiang@hdu.edu.cn 


Prof. Tianfa JIANG

College of Computer Science, South-central University For Nationalities, China
jiangtianfa@163.com


Prof. Byung-Gyu KIM

Department of Information Technology Engineering,  Sookmyung Women’s University, Korea bg.kim@sm.ac.kr


Prof. Jongwan KIM

Sahmyook University, Korea
kimj@syu.ac.kr

photo-Jongwan Kim_1.jpg

Bin LIU_1.jpg

Prof. Bin LIU

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China
binliu.hitsz@foxmail.com;bliu@insun.hit.edu.cn


Prof. Erwu LIU

School of Electronics and Information Engineering, Tongji University, China
erwuliu@tongji.edu.cn

Erwu LIU_1.png

Prof. Li LIU

School of Software Engineering, Chongqing University, China
dcsliuli@cqu.edu.cn


Prof. Lianggui LIU

School of Information, Zhejiang Sci-Tech University, China
lgliu@zstu.edu.cn

Lianggui LIU_1.jpg

Lu LU.jpg

Prof. Lu LU

Department of Information Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
lulu@inc.cuhk.edu.hk


Prof. Xiong LUO

University of Science and Technology Beijing, China
xluo@ustb.edu.cn

Xiong LUO_1.jpg

RHEE_1.gif

Prof. Jong M RHEE

Department of Information & Telecommunication Engineering, Myongji University, Korea
jmr77@mju.ac.kr


Prof. Mingsheng SHANG

Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, CAS, China
msshang@cigit.ac.cn


Xiuli SHAO_1.jpg

Prof. Xiuli SHAO

School of Computer and Control Engineering, Nankai University, China
shaoxl@nankai.edu.cn


Prof. Hong SHEN

Sun Yat-sen University, China
shenh3@mail.sysu.edu.cn


Ying TAN.jpg

Prof. Ying TAN

School of Electronic Engineering and Computer Science, Peking University, China
ytan@pku.edu.cn


Prof. Tsu-Wang SHEN

Department of Medical Informatics, Tzu Chi University, Taiwan
ttahwa@gmail.com; tshen@mail.tcu.edu.tw

Tsu-Wang SHEN.jpg

Prof. Bin SHENG

Department of Computer Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China
shengbin@cs.sjtu.edu.cn


Prof. Haichen WANG

School of Information Engineering, Chang'an University, China
hcwang@chd.edu.cn

Haichen WANG_1.jpg

Ji WANG.jpg

Prof. Ji WANG

Guangdong Ocean University, China
13902576499@163.com, zjouwangji@163.com


Prof. Lai WEI

College of Information Engineering, Shanghai Maritime University, China
weilai@shmtu.edu.cn

Lai WEI.png

Prof. Yung Gi WU

Department of Computer Science and Information Engineering, Chang Jung Christian University, Taiwan
wyg@mail.cjcu.edu.tw


Prof. Yu ZHANG

School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology, China
zhangyu@ir.hit.edu.cn

Yu ZHANG_1.jpg

Prof. Degan ZHANG

Tsinghua University, China
zhangdegan@tsinghua.org.cn


Prof. Jianwu ZHANG

School of Telecommunication Engineering, Hangzhou Dianzi University, China
zhangjianwu2001@163.com

Jianwu ZHANG_1.jpg

Wenbing ZHAO_1.jpg

Prof. Wenbing ZHAO

Department of Electrical Engineering and Computer Science, Cleveland State University, USA
w.zhao1@csuohio.edu


Dr. Bin ZHOU

College of Computer Science, South Central University for Nationalities, China
benzh20000@gmail.com


Lixin ZHOU.jpg

Prof. Lixin ZHOU

School of Software and Microelectronics, Peking University, China
lxzhou@ss.pku.edu.cn


Dr. Yan ZHOU

College of Information Engineering, Xiangtan University, China
yanzhou@xtu.edu.cn

Yan ZHOU_1.jpg